martes, 20 de xuño de 2017

Un fermoso conxunto pra terraza / Un hermoso conjunto para la terraza


O encargo que vos mostramos hoxe é un dos nosos produtos máis demandados: bancos e mesas para a terraza e o xardín. Desta vez se trata duns modelos moi bonitos, sinxelos e prácticos que farán unha delicia sentarse a descansar neles... é que vaiche vindo o verán e xa apetece estar fora tomando algo fresquiño!

El encargo que os mostramos hoy es uno de nuestros productos más demandados: bancos y mesas para la terraza y el jardín. Esta vez se trata de unos modelos muy bonitos, sencillos y prácticos que harán una delicia sentarse a descansar en ellos... y es que ya va viniendo el verano y apetece estar fuera tomando algo fresquito!

Para construílos partimos de palets sen tratar de 120x100cm. Dividimos o palet coa serra de calar en dúas partes: unha constituirá o asento e outra parte o respaldo.

Para construirlos partimos de palets sin tratar de 120x100cm. Dividimos el palet con la sierra de calar en dos partes: una constituirá el asiento y otra parte el respaldo.

Aquí vemos a parte do asento, cortada a rentes da táboa central medirá 120x55cm aproximadamente. Hai que ter coidado de non danar os tacos de separación coa serra. Previamente teremos retirado as táboas intermedias pra poder engadir algunha máis e facer moito máis cómodo o asento. Volvémolas colocar a distancias iguais, deixando un pouco de separación entre elas.

Aquí vemos la parte del asiento, cortada a rentes de la tabla central medirá 120x55cm aproximadamente. Hay que tener cuidado de no dañar los tacos de separación con la sierra. Previamente habremos retirado las tablas intermedias para poder adir alguna más y dejar mucho más cómodo el asiento. Volvemos a colocarlas a distancias iguales, dejando un poco de separación entre ellas.

A parte do asento medirá 120x45cm e sometémola ó mesmo procedemento que o asento: retiramos as táboas e despois engadimos algunha máis. Neste caso as podemos deixar un pouco máis raras.

La parte del asiento medirá 120x45cm y la sometemos al mismo procedimiento que el asiento: retiramos las tablas y desps añadimos alguna más. En este caso las podemos dejar un poco más raras.

Para poder asegurar o respaldo firmemente ó asento, retiramos da parte superior os tacos de separación e os volvemos atornillar na parte inferior, deixando uns 3-4cm de separación con respecto ó extremo das táboas verticais.

Para poder asegurar el respaldo firmemente al asiento, retiramos de la parte superior los tacos de separación y los volvemos atornillar en la parte inferior, dejando unos 3-4cm de separación con respecto al extremo de las tablas verticales.

Como patas empregamos uns recortes de palets que teñamos por ahí. Ou tamén os podemos construír a medida ben igualados e atornillados como neste caso.

Como patas empleamos unos recortes de palets que tengamos por ahí. O también los podemos construir a medida bien igualados y atornillados como en este caso.


Detalle do ensamble das patas ó asento mediante tornillos pola parte inferior. Previamente lixamos todo ben.

Detalle del ensamble de las patas al asiento mediante tornillos por la parte inferior. Previamente lijamos todo bien.

Detalle do ensamble do respaldo, que aseguraremos despois atornillando os tacos entre si con tornillos de 12cm.

Detalle del ensamble del respaldo, que aseguraremos desps atornillando los tacos entre si con tornillos de 12cm.

Finalmente daremos unha boa man de aceite natural de liñaza e unha vez seco outra man de cera de abella para impermeabilizar. Este acabado é dos máis ecolóxicos posibles, protexendo a madeira do sol e a chuvia. Para mantelos en bo estado será necesario renovar o acabado unha ou dúas veces ó ano, tendo a vantaxe de que non é preciso lixar previamente: basta con lavar con auga e xabón pra quitarlles a sucidade.

Finalmente daremos una buena mano de aceite natural de linaza y una vez seco otra mano de cera de abeja para impermeabilizar. Este acabado es de los más ecológicos posibles, protegiendo la madera del sol y la lluvia. Para mantenerlos en buen estado será necesario renovar el acabado una o dos veces al año, teniendo la ventaja de que no es necesario lijar previamente: basta con lavar con agua y jabón para quitarles la suciedad.

A mesa a xogo se construíu cun procedemento similar, engadindo unhas pequenas rodas pra poder movela doadamente. Consta de dúas alturas e se fixo a medida.

La mesa a juego se constru con un procedimiento similar, añadiendo unas pequeñas ruedas para poder moverla fácilmente. Consta de dos alturas y se hizo a medida.


Medidas bancos: 120x45x40cm / ancho total 55cm / alto total 80cm
Precio: 65€ c/u

Medidas mesa: 80x50x35cm
Precio: 55

Para facernos un encargo mandádenos un correo electrónico ou deixádenos unha mensaxe no Facebook. Podedes combinalos como queirades, das medidas e o color que máis vos gosten. Tamén se poden construír dunha  praza.

Para hacernos un encargo mandadnos un correo electrónico o dejadnos un mensaje en el Facebook. Podéis combinarlos como queráis, de las medidas y el color que más os gusten. También se pueden construír de una  plaza.

Ningún comentario:

Publicar un comentario